Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Питання академічної доброчесності та наслідків її недотримання зараз є актуальними для освітньої галузі України. Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність є сукупністю етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

За українським законодавством базовими принципами академічної доброчесності є: самостійне виконання навчальних завдань та проведення наукових досліджень; покликання на джерела використаної інформації; дотримання норм законодавства та авторського права; надання достовірної інформації про результати навчально-педагогічної та наукової діяльності.

Основним порушенням принципів академічної доброчесності вважається науковий / академічний плагіат, який полягає у привласненні отриманих результатів іншою особою і може виражатися в публікації наукових, навчально-методичних та інших текстів під іншим прізвищем без згоди автора та без покликань на першоджерело.

У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» запроваджена система забезпечення принципів академічної доброчесності як складова внутрішньої системи забезпечення якості. В Академії перевірці на плагіат підлягають: магістерські роботи, дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата (доктор філософії) або доктора наук, рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, що надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій. Перевірка здійснюється в Системі Unicheck.com/uk-ua. У разі виявлення академічного плагіату у роботах працівників академії, здобувачів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, зокрема, передбачених Законом України «Про освіту».

Дотримання принципів академічної доброчесності у закладах освіти сприятиме їхньої конкурентоспроможності в умовах запиту на якісні освітні послуги. Продуктивна взаємодія всіх учасників освітнього процесу можлива лише на засадах відкритості, чесності та прозорості.

Нормативні документи, інструктивні листи, методичні рекомендації

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

 

Оберіть мову