Історія академії

Херсонська академія неперервної освіти:
75 років у педагогічному просторі Південного регіону

Історично доля Херсонської академії неперервної освіти нерозривно пов’язана з долею рідного міста та краю й у свідомості багатьох поколінь педагогів асоціюється з народною освітою та просвітою. У державному архіві Херсонської області зберігаються документи про те, що 27 травня 1944 року засновано Херсонський обласний інститут удосконалення вчителів. Протягом 70 років діяльності закладу змінювалися його статус, назва: у 1944–1961 та 1969–1994 рр. – Херсонський обласний інститут удосконалення вчителів; 1961–1969 рр. – Інститут удосконалення кваліфікації вчителів, 1994 – 2011 рр. – Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, з травня 2011 року – Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Але протягом всього  існування не змінювались основні завдання – допомога вчителю в підвищенні його професійної компетентності, втілення в практику роботи педагогів сучасних форм та методів навчання і виховання.

Академія неперервної освіти інтегрує зусилля науковців і педагогів-практиків щодо створення та науково-методичного забезпечення освітнього простору післядипломної педагогічної освіти регіону, здійсненні на базі навчальних закладів теоретичних і прикладних досліджень, їх упровадження в практику роботи.

Важливим аспектом діяльності академії є врахування сформованої мотиваційної потреби вчителів різних фахів, які адекватні їхнім професійним запитам і відповідають потребам часу та вимогам суспільства. Така діяльність здійснюється на основі принципів демократизації, гуманізації та гуманітаризації, системності,  неперервності, наступності, інтеграції, гнучкості, мобільності, варіативності, індивідуалізації.

Сьогодні професійний розвиток педагогів Херсонщини забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні й педагогічні працівники академії: 101 співробітник, з яких науковий ступінь доктора наук мають 9 учених, кандидата наук – 35; учене звання професора – 10, доцента – 19. У науково-методичних лабораторіях закладу працюють методисти з великим досвідом роботи в освітній галузі, з них зі стажем роботи понад 20 років ‒ 18 осіб, понад 10 років ‒ 13 осіб. Почесне звання «Відмінник освіти України» присвоєно  40 працівникам академії.

Створення цілісного освітнього простору післядипломної педагогічної освіти на Херсонщині відбувається шляхом поєднання курсової підготовки, системи роботи з учителями в міжкурсовий період та самоосвіти. Щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації понад 4 тисяч освітян за очною, очно-дистанційною та індивідуальною формою навчання. Постійно збільшується діапазон напрямів, за якими здійснюється курсова підготовка. Так, порівняно з 2009 роком кількість програм підвищення кваліфікації збільшилась з 75 до 92. З метою задоволення професійних потреб педагогів, урахування специфіки функціонування регіональної освітньої системи розроблено й упроваджено технології підвищення кваліфікації одночасно за двома й більше спеціальностями для вчителів, які викладають кілька навчальних предметів одного профілю.

Робота зі слухачами будується на діагностичній основі, що дозволяє максимально об’єктивно визначати коло професійних інтересів педагогів і відповідно до отриманих результатів формувати зміст курсової підготовки.

Змістова лінія модулів програм підвищення кваліфікації вчителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів спрямована на вдосконалення професійних знань та вмінь; ознайомлення з перспективними педагогічними технологіями та новаторським досвідом; пошук раціональних методів навчання, розвитку та виховання учнів; оволодіння аналізом своєї діяльності для подальшої корекції власної роботи. Тож до змісту навчально-тематичних планів включено актуальні питання освіти, проблеми філософії, соціології, психології, методики викладання навчальних дисциплін, обмін перспективним педагогічним досвідом та ін.

Науково-педагогічні працівники академії, беручи до уваги запити педагогів, розробляють програми освітньої діяльності проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації.

Одним з основних напрямів діяльності академії є забезпечення неперервної післядипломної освіти педагогічних працівників Південного регіону. Це зумовлено тим, що сьогодення освіти надзвичайно мінливе, йому характерні перманентні системні зміни. Це і нові Державні стандарти, і запровадження нових підходів до навчання та викладання, і розширення змісту освіти новими навчальними предметами та курсами. Освітня діяльність академії має випереджувальний характер, тому з метою оперативного реагування на освітні запити вчителів в області створено гнучку та динамічну систему роботи з педагогами в міжкурсовий період, яка охоплює проведення науково-практичних, навчально-методичних і авторських семінарів, організаційно-методичних нарад, тренінгів, науково-практичних конференцій, педагогічних та краєзнавчих читань; роботу шкіл фахової майстерності, молодого фахівця, перспективного педагогічного досвіду, обласної школи методиста, авторських творчих майстерень педагогів, обласних творчих груп; вивчення, узагальнення, упровадження і поширення перспективного педагогічного досвіду та ін.

Для педагогів Херсонщини методисти академії щорічно організовують понад 100 семінарів, що проводяться на базі академії, закладів освіти, в режимі онлайн. Під час навчально-методичних семінарів педагогічні працівники області розглядають питання, що стосуються оновлення змісту освіти, розширюють професійні знання з актуальних психолого-педагогічних проблем. Особливе зацікавлення вчительства викликають авторські семінари, на яких відбувається активне спілкування з авторами підручників, навчальних програм, освітніх технологій навчання і виховання.

Щорічно на базі академії проводяться науково-практичні та науково-методичні конференції, педагогічні та краєзнавчі читання міжнародного, всеукраїнського, регіонального та обласного рівнів, на яких розглядаються актуальні питання дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Такий формат спілкування створює оптимальні умови для обміну педагогічним досвідом, аналізу та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів досліджень.

Значна увага в академії приділяється організації навчально-виховного процесу на науковій основі, оскільки сучасній школі потрібний учитель, здатний працювати у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики і містять інноваційні елементи. З метою стимулювання творчості педагогів як фундаторів освітніх інновацій працюють 27 обласних творчих груп та 7 авторських творчих майстерень педагогів з актуальних питань організації навчально-виховного процесу в школі, методики викладання окремих предметів, використання інноваційних освітніх технологій та інше. В академії також працюють школи фахової майстерності за всіма освітніми галузями, що створює умови для перманентної освіти і професійного розвитку протягом життя.

Щорічно в академії видається анотований каталог перспективного педагогічного досвіду з усіх освітніх галузей, де розміщено адреси кращого досвіду освітян Херсонщини (понад 200), який узагальнено, схвалено та рекомендовано до впровадження у навчально-виховний процес.

Загалом системою науково-методичної роботи в міжкурсовий період щорічно охоплено близько 18 тисяч педагогічних працівників, проводиться близько 200 заходів на рік.

В умовах безперервного оновлення освіти підвищується значення самоосвіти в упровадженні нових програм, технологій навчання тож важливою є роль бібліотеки як інформаційного центру. Пріоритетом діяльності бібліотеки є поповнення її фондів належним обсягом сучасної наукової, навчальної, методичної та фахової літератури для освітян. Сьогодні фонд бібліотеки складає 39228 книжок, брошур, журналів з різних галузей знань, а саме: педагогіки, психології, філософії, соціології, політології тощо. Ознайомитися з новинками в галузі освіти вчителі можуть і на сторінках педагогічної преси, у тому числі 92  освітні журнали та галузеві газети.

З метою більш ефективного обслуговування читачів використовується мережа Інтернет. Веб-сторінка бібліотеки на сайті академії постійно поповнюється новими бібліографічними, рекомендаційними списками літератури з актуальних проблем освіти та іншою інформацією.

Важливим завданням бібліотеки академії є не лише збереження та організація користування книгами, а й активізація соціально-прикладних функцій, насамперед культурно-просвітницької, ідеологічної, естетичної. Тож бібліотека постійно ознайомлює слухачів з новинками методичної літератури з предметів, підручниками і програмами, педагогічною пресою, оформлює тематичні книжкові виставки, складає бібліографічні списки літератури за певною тематикою та ін. Для користувачів бібліотеки в читальній залі встановлено комп’ютер.

Вагома  роль  у  здійсненні  науково-методичного  супроводу діяльності  закладів  освіти  області належить Музею історії освіти Херсонщини, основними напрямами роботи якого є науковий, фондовий, експозиційно-виставковий та освітньо-виховний.  Фондова  колекція  музею  нараховує  понад  4 тисячі  експонатів.  Тематика  відображає  розвиток  освітнього процесу на Херсонщині, починаючи з 1813 року і закінчуючи сучасністю. У музеї створено 6 експозиційних просторів, кожен з яких тематично охоплює той чи інший історичний час. Не менш цікавою є колекція шкільних документів та різноманітні фотоматеріали ХІХ–ХХ ст., які характеризують діяльність навчальних закладів. За сприяння методичних служб постійно триває робота щодо поповнення музейного фонду матеріалами  з  кожного  району області, які викликають професійний інтерес освітян сьогодні, сподіваємось, що і в майбутньому.

Однією з необхідних умов успішної модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища. Ключовою ланкою, що забезпечує присутність у веб-просторі, є сайт академії, на якому розміщується  й  систематично  поновлюється  інформація  про заклад, його структуру, новини з життя; нормативно-правові документи в галузі освіти; наукове та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в освітніх закладах. Окремі підрозділи академії представлені в Інтернеті власними сайтами. Це кафедри педагогіки і психології та теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін.

Гнучко диференціювати підходи до організації навчального процесу залежно від потреб, побажань і можливостей слухачів дозволяє запровадження дистанційного навчання в системі післядипломної освіти регіону. З цією метою створено інформаційно-навчальний ресурс «Дистанційне навчання педагогічних кадрів», на якому розміщуються додаткові навчальні презентації, науково-методичні матеріали, нормативно-правові документи не тільки для слухачів курсів, але й для всіх освітян.

Для педагогів, батьків та всієї громадськості Херсонщини завжди цікавими є зустрічі у телевізійному форматі. Академія на місцевому телебаченні має 3 програми: «Освітній простір Херсонщини»; «Літературна скарбниця Таврійського краю»; літературна телевітальня «Таврійські самоцвіти», які виходять щомісяця.

Як науково-методичний центр академія поширює здобутки педагогів і науковців на шпальтах власних видань: збірник наукових праць «Педагогічний альманах», науково-методичний журнал «Таврійський вісник освіти», бюлетень «Педагогічний проспект». За роки свого існування вони стали рупором педагогічної громади не тільки Херсонщини, а й усієї країни, оскільки на їх сторінках представлено кращий педагогічний досвід, результати наукових досліджень, інновації в освітній галузі тощо. Двадцять вісім видавництв України співпрацюють з академією, що дає змогу освітянам області поширювати свій досвід на шпальтах всеукраїнських видань.

Важливим напрямом роботи академії у системі післядипломної педагогічної освіти є координація науково-методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів. Ефективність такої співпраці забезпечується шляхом налагодження системи підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників у міжкурсовий період на принципах наступності, науково-методичної підтримки, стимулювання творчої активності та консультування.

Мережева взаємодія академії та методичних служб регіону забезпечує оперативне розв’язання завдань управлінської діяльності щодо роботи з нормативно-правовими документами, планування методичних форм роботи; організаційної – за напрямами роботи з керівниками навчальних закладів, педагогами та обдарованою учнівською молоддю; інформаційно-коригувальної – на рівні методичних порадників, рекомендацій та ін.

Одним  із  напрямів  діяльності  академії, її  співпраці  з управліннями  та  відділами  освіти,  методкабінетами,  педагогічними  працівниками  та  учнівською  молоддю  є  організація  і проведення учнівських конкурсів, олімпіад, турнірів; професійних конкурсів педагогів «Учитель року», «Вихователь року», «Джерела творчості», «Кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу», «Парк педагогічної майстерності», «Учитель-новатор», «Шкільна бібліотека» та ін.

Серед низки завдань післядипломної педагогічної освіти важливим є науковий вектор діяльності академії. Покращення якості кадрового забезпечення освіти відбувається шляхом підготовки науково-педагогічних і педагогічних працівників у докторантурі (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) й аспірантурі (за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). З метою наукового супроводу досліджень докторантів, аспірантів і здобувачів функціонує школа «Молодого вченого», яку ведуть провідні вчені – доктори педагогічних наук, професори Голобородько Є.П., Зубко А.М., Кузьменко В.В. За 5 років роботи аспірантури захищено 19 кандидатських дисертацій з актуальних проблем післядипломної освіти, навчання та виховання учнівської молоді, результати яких використовуються у практиці роботи школи.

Як відомо, проведення наукових досліджень, упровадження їх результатів у навчальний процес та відповідність змісту освіти сучасним досягненням педагогічної науки є одним із важливих завдань вищого навчального закладу. Зважаючи на це, в академії вже багато років триває розробка науково-дослідної теми «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення». Результати своєї роботи працівники академії публікують у численних фахових виданнях, оприлюднюють у виступах на конференціях, семінарах та інших заходах. Щорічно публікується понад 400 праць.

Результати наукових досліджень викладачів академії впроваджуються у навчально-виховний процес ЗНЗ. Це підвищує якість освіти, сприяє цілеспрямованому формуванню творчого потенціалу сучасного педагога, забезпечує інноваційний характер освітнього простору Херсонщини.

Важливим напрямом діяльності академії є науково-методичний супровід експериментальної роботи, що є основною формою реалізації інноваційної освітньої діяльності в навчальних закладах.

У навчальних закладах Херсонської області проводяться дослідження за 51 експериментальною програмою, з них 6 – всеукраїнського, 45 – регіонального рівня, серед них: 2 – за ініціативи Інституту педагогіки НАПН України, 2 ‒ Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 4 – Університету менеджменту освіти НАПН України, 36 – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Наукові ідеї, покладені в основу інновацій, які експериментально апробовано в навчальних закладах області, стосуються  проблем використання інформаційних технологій у навчальному процесі; створення нових моделей навчально-виховного середовища; інклюзивної освіти, соціалізації учнів, виховання активної особистості, здоров’язбережувальних технологій, модернізації управлінських функцій тощо.

 На сучасному етапі свого розвитку академія у науково-методичній сфері активно співпрацює з вищими навчальним закладами України. Серед них особливо продуктивною є співпраця в межах Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти. Співробітники беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, здійснюють прикладні наукові дослідження в галузі освіти, що сприяє інтеграції науки і освіти, підвищенню якості післядипломної педагогічної освіти.

Поряд зі співпрацею з навчальними закладами України дедалі більшої актуальності набуває  інтеграція у світовий освітній простір. Сьогодні академія співпрацює з вищими навчальним закладами та громадськими організаціями Російської Федерації, Казахстану, Латвії, Білорусії, Польщі, Німеччини, Франції, Великобританії. У системі післядипломної педагогічної освіти Херсонщини співробітництво реалізується у різноманітних організаційних формах: конференції з обміну досвідом в межах курсів підвищення кваліфікації (в режимі онлайн); стажування вчителів у навчальних закладах м.Москви, м.Санкт-Петербурга, м.Ростова, м.Воронежа; науково-практичні семінари для керівників ЗНЗ та методистів РМК(ММК) (в режимі онлайн); творчі групи педагогів з проблем інтеграції медіаосвіти у навчальний процес; спільні Міжнародні науково-практичні конференції, виставки та ін.

Продуктивною для освітян регіону стала співпраця з Британською радою України, Ґете-Інститутом, Французьким альянсом, Корпусом Миру США, що забезпечують залучення носіїв мов до проведення лекційних та практичних занять на курсах, семінарах.

З часу заснування і до сьогодення академія є просвітницьким та науково-методичним центром для освітян Херсонщини. Пріоритетом діяльності закладу  завжди є неперервний професійний розвиток педагога та підвищення якості освіти у Південному регіоні. Сьогодні, впевнено крокуючи в майбутнє, колектив академії працює над  реалізацією перспективних завдань:

  • співпраця з Національною академією педагогічних наук України, її науковими установами, педагогічною громадськістю області;
  • забезпечення неперервного професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до потреб регіональної системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку;
  • використання сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;
  • забезпечення якості післядипломної освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів;
  • забезпечення зворотного зв’язку в системі післядипломної педагогічної освітою через моніторинг якості освіти в регіоні;
  • проектування, координація та науково-методичне забезпечення діяльності районних (міським) методичних служб області;
  • розвиток наукової та інноваційної діяльності педагогів з метою підвищення якості освіти в регіоні;
  • формування інформаційно-навчального середовища системи освіти, інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти й науки;
  • аналіз, узагальнення та поширення вітчизняного та європейського перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій з метою активізації творчої спрямованості педагогів.

Разом з цим, у полі зору академії знаходяться всі питання пошуку, перспективи розвитку та розбудови навчальних закладів Таврійського краю.

Оберіть мову