Навчально-методична лабораторія забезпечення якості освіти

Навчально-методична лабораторія забезпечення якості освіти
Мета та основні завдання:
Метою діяльності лабораторії забезпечення якості освіти (далі — Лабораторія) є дієвість системи забезпечення якості освіти, що вибудовується на принципах:1.1 відповідності європейським і національним стандартам якості вищої освіти;1.2 системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;1.3 об’єктивності та незалежності висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та її вдосконалення;

1.4 здійснення контролю, моніторингу якості освіти;

1.5 залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;

1.6 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.

 1. Забезпечення якості вищої та післядипломної освіти передбачає здійснення лабораторією таких завдань:

2.1 здійснення організації дотримання та удосконалення якості підвищення кваліфікації слухачів, професійної підготовки здобувачів через моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм;

2.2 аналіз ефективності процедур оцінювання поточних, проміжних і завершальних результатів навчання здобувачів вищої освіти;

2.3 контроль рівня організації освітнього процесу;

2.4 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

2.5 вивчення ставлення основних референтних груп (слухачів, здобувачів вищої освіти, викладачів, стейкхолдерів) стосовно реального стану та перспектив підвищення якості освіти в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;

2.6 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників, оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті академії та інформаційних стендах;

2.7 вивчення міжнародного досвіду забезпечення якості освіти на національному та внутрішньоакадемічному рівнях;

2.8 участь академії в міжнародних, національних та регіональних моніторингових дослідженнях якості освіти.

Функції:

Основними функціями лабораторії є:

1.Аналіз нормативно-правових документів академії щодо забезпечення якості курсової підготовки та вищої освіти, розробка пропозицій з її вдосконалення.

 1. Формулювання вимог до системи забезпечення якості освіти в академії.
 2. Перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на впровадження та розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 3. Координація роботи структурних підрозділів академії щодо забезпечення якості освіти.
 4. Розроблення системи індикаторів, що характеризують стан якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в академії.
 5. Регулярний моніторинг освітніх програм з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного навчального середовища.
 6. Моніторинг якості освітньої діяльності.
 7. Оцінювання науково-педагогічних працівників за їх професійною діяльністю
 8. Моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти, слухачів якістю надання освітніх послуг (якість освітніх програм, організація освітнього процесу, кадрове та матеріальне забезпечення тощо).
 9. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти, слухачів.
 10. Формування процесів збору та аналізу інформації про освітні програми й інші види діяльності як частини системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
 11. Ефективне використання сайту КВНЗ«Херсонська академія неперервної освіти» для оперативного надання публічної інформації суспільству за видами діяльності, зокрема, в сфері забезпечення якості освіти.
 12. Вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду кафедр академії й інших закладів вищої освіти з питань організації та забезпечення якості вищої та післядипломної освіти.
 13. Організація науково-методичних семінарів і конференцій з питань забезпечення якості вищої та післядипломної освіти.

Кадровий склад лабораторії

bilaЗавідувач лабораторії 
Біла Лариса Вікторівна
dy4oksvetaМетодист лабораторії 
Дичок Світлана Миколаївна

Список публікацій

 

 

Оберіть мову