Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ є структурною одиницею Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Він був створений наказом по академії № 45 від 15.06 2007 року з метою видання науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти».

До складу відділу з моменту створення входили: В.В.Кузьменко (завідувач); І.В.Воскова, Л.А.Гончаренко, Р.А.Кліщенко (працівники).

У 2006 році видавничий відділ розширив свої можливості, отримавши свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції (серія ХС № 54 від 10 лютого 2006 року). Так, за 2006-2009 роки надруковано: шість навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України: «Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи» (автори: В.В. Кузьменко, Л.А. Гончаренко); «Формування в учнів наукової картини світу» (автор В.В.Кузьменко); «Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української школи» (автор Н.В. Слюсаренко); «Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: Л.А. Гончаренко, А.М. Зубко В.В. Кузьменко); «Формування професійних здібностей особистості учня» (автори: В.В. Кузьменко, І.Я. Жорова); «Формування культури праці учнів у трудовій підготовці» (автор Ю.В. Кузьменко); монографію «Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення» (автор В.В. Кузьменко). За цей період також здійснено друк таких навчальних видань: «Атрибуты социальной коммуникации в процессе беспрерывного образования учителей» (автори: Ю. Подгурецки, А. Зубко); «Содержание медиа-образования» (автори: З.Корсак, А. Зубко), низку методичних рекомендацій для вчителів (автори: науковці та методичні працівники академії) та ін.

Колектив видавничого відділу здійснює друк збірника наукових праць «Педагогічний альманах» та бюлетеня «Педагогічний проспект», видає тематичні збірники конспектів уроків кращих педагогів області. Зокрема, вийшли друком практичні матеріали для вчителів трудового навчання, початкових класів, географії, для практичних психологів.

У видавничому відділі друкуються також збірники матеріалів конференцій (міжнародні, всеукраїнські, регіональні та обласні) Зокрема, «Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи» (2006); «Етнокультурний простір південної України: історія, реалії та перспективи (до 90-річчя Конституції УНР)» (2008); «Державно-громадське управління сучасним закладом освіти» (2007, 2008).

Навчальна, науково-методична література, що надрукована у видавничому відділі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, науково-методичні журнали «Таврійський вісник освіти», збірники наукових праць «Педагогічний альманах» були представлені на 5 міжнародних та 4 всеукраїнських виставках друкованої продукції й отримали схвальні відгуки щодо якості підготовки матеріалів, актуальність тематики видань та ін. Свідченням цьому є низка нагород: дипломи Державного комітету телебачення і радіомовлення України, почесні грамоти – Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Міністерства освіти і науки України, грамота Академії педагогічних наук, подяки Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

1

Таврійський вісник освіти

21У 2003 році започатковано видання науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти» (свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №227 від 3.12.2002). Періодичність часопису – 1 раз на квартал.

Його мета – оперативне інформування читачів про нове і актуальне у сфері освіти, розкриття процесів інтеграції України в європейський освітній простір.

До першого складу редакційної колегії журналу входили: головний редактор А.М. Зубко, заступник головного редактора Т.Г. Морева, відповідальний секретар В.В. Кузьменко та члени – Б.М. Андрієвський, А.М. Войтинський, Є.П. Голобородько, Л.А. Гончаренко, В.В. Клименко, Г.О. Михайловська, В.В. Олійник, М.І. Пентилюк, В.К. Сидоренко, О.В. Саган, Л.І. Слободенюк, Н.В. Слюсаренко, Г.Л. Черепанова, Г.С. Юзбашева. Згодом склад редколегії розширився і до неї увійшли: А.М. Гуржій, М.М. Забродський, О.О. Морев, Л.А. Пермінова, Н.А. Побірченко, В.А. Семіченко, Н.І. Чабан, І.Ф. Кравченко, С.Ф. Одайник, Г.М. Сагач.

Нині до її складу входять провідні вчені України, зокрема: головний редактор А.М. Зубко, заступники головного редактора Т.Г. Морева, Л.А. Гончаренко, відповідальний секретар В.В. Кузьменко та члени – Б.М. Андрієвський, Є.П. Голобородько, А.М. Гуржій, М.М. Забродський, В.В. Клименко, І.Ф. Кравченко, Г.О. Михайловська, С.Ф. Одайник, В.В. Олійник, М.І. Пентилюк, Л.А. Пермінова, Н.А. Побірченко, Г.М. Сагач, В.А. Семіченко, Л.І. Слободенюк, Н.В. Слюсаренко, Г.С. Юзбашева.

Редакційна колегія постійно працює над тим, щоб зробити даний часопис цікавим і корисним для науковців та педагогів.

За період існування «Таврійського вісника освіти» в ньому опубліковано статті видатних учених України, Росії, Польщі, Словакії, Угорщини; педагогів-практиків з різних регіонів нашої країни.

Часопис має постійні рубрики: «Історія освіти», «Наука – школі», «Інновація: теорія і практика», «Освіта впродовж життя», «На допомогу педагогу», «Скарбниця методичних ідей», «Психологія», «Творчий портрет», «Офіційна сторінка». У них педагогічні працівники мають можливість повернутися до минулого освіти, подати наукові поради вчителям, розкрити інноваційні шляхи в методиці викладання, познайомити інших зі своїми надбаннями, з досвідом роботи, описати неоціненну працю людей, які все життя віддали вихованню підростаючого покоління.

На сторінках журналу містяться статті науковців, здобувачів, керівників освітніх закладів, вчителів, вихователів дошкільних навчальних закладів і всіх тих, хто небайдужий до проблем освіти, які відображають педагогічний досвід освітян.

За 7 років свого існування науково-методичний журнал став гідним свого часу і своїх читачів. На його шпальтах постійно розкриваються найсуттєвіші, найгостріші питання сучасної педагогіки, подається інформація про відкриття у методиці.

Популярність часопису зумовлена працею редакційної колегії, яка докладає всіх зусиль, щоб даний журнал був цікавим і корисним.

3

За час роботи редакційна колегія «Таврійського вісника освіти» неодноразово була нагороджена: грамотою Академії педагогічних наук, почесними грамотами Міністерства освіти і науки та Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

4

Педагогічний альманах

1Починаючи з 2007 року виходить збірник наукових праць «Педагогічний альманах». На його шпальтах відомі учені, викладачі, докторанти, аспіранти, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно –технічних навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти.

Редакційна колегія «Педагогічного альманаху» має такий склад: І. Бех – дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор; Є. Голобородько – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор; В. Олійник – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор; В. Сидоренко – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор; Б. Андрієвський – доктор педаго­гічних наук, професор; Л. Даниленко – доктор педагогічних наук, профе­сор; Г. Михайлівська – доктор педагогічних наук, професор; М. Пенти­люк – доктор педагогічних наук, професор; Г. Пустовіт – доктор педаго­гічних наук, професор; Г. Сагач – доктор педагогічних наук, професор; Н. Тверезовська – доктор педагогічних наук, професор; А. Зубко – кандидат педагогічних наук, професор; В. Кузьменко – кандидат педагогічних наук, доцент, головний редактор; Л. Пермінова – кандидат педагогічних наук, доцент; Н. Слюсаренко – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний секретар; Г. Юзбашева – кандидат педагогічних наук, доцент; Н. Терентьєва –  кандидат педагогічних наук, доцент.

5

«Педагогічний альманах» має такі рубрики: «Теорія і методика організації виховного процесу»; «Теорія і методика організації навчального процесу»; «Теорія і методика організації професійного навчання», «Теорія змісту, організації та управління навчально-виховним процесом»; «Соціальна педагогіка»; «Історія педагогіки».

Нині збірник наукових праць набув популярності серед науковців Херсонщини та стає відомим у наукових колах України.

Науково-методичні видання

27У посібнику обґрунтовано процес організації полікультурної освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників; розкрито важливість формування наукової картини світу як чинника полікультурної підготовки вчителів; охарактеризовано зміст та структуру полікультурної компетентності вчителя загальноосвітньої школи; визначено роль системи післядипломної освіти у формуванні полікультурної компетентності педагога; окреслено методику формування полікультурної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Даний посібник спрямований на зацікавлення вчителів, зокрема трудового навчання у набутті полікультурної компетентності, на вироблення навичок соціальної взаємодії, вміння аналізувати ситуації з життя різних етнічних груп, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
6У навчальному посібнику розглядаються основні підходи до визначення категорії «наукова картина світу», шляхи формування у школярів наукової картини світу на тлі історичного розвитку шкільництва України ХХ століття; історія розвитку інтеграції навчальних дисциплін, міжпредметних зв’язків, навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу, які виступають засобами формування у  особистості цілісної наукової картини світу, розкриваються особливості формування у школярів світоглядних уявлень у процесі трудової підготовки. Для освітян, учителів трудового навчання і студентів спеціальності «Трудове навчання».
7У навчальному посібнику розкриті роль та місце жінки в історії розвитку суспільства, ґендерні аспекти організації трудової підготовки молоді та основні форми трудового навчання й виховання дівчат у загальноосвітніх школах України в різні історичні періоди. Значну увагу приділено підготовці дівчат до праці на уроках трудового навчання під час позаурочної та позакласної діяльності. Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, учителям та іншим працівникам системи освіти.
8У посібнику обґрунтована актуальність проблеми полікультурності; наведені трактування понять: «культура», «полікультурність», «полікультурна освіта», «культурні цінності», «духовна, матеріальна культури», «наукова картина світу» тощо; висвітлені сучасний стан полікультурної освіти та її історія; розглянуті форми та методи підготовки вчителів трудового навчання до полікультурної освіти і виховання підростаючого покоління. Поданий у посібнику матеріал сприятиме формуванню особистісних якостей учителя (толерантність, культура міжнаціонального спілкування, міжкультурна комунікація тощо) та ціннісних орієнтацій, що необхідні кожній людині, яка живе в умовах культурного розмаїття. Для вчителів загальноосвітніх шкіл і студентів спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».
9У навчальному посібнику обґрунтована актуальність проблеми формування професійних здібностей учня; наведені трактування понять «здібності», «професійні здібності», «кваліфікований робітник» тощо; висвітлено сучасний стан підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах; розглянуто структуру професійних здібностей робітників сфери обслуговування та методичне забезпечення процесу формування професійних здібностей особистості учня. Для викладачів та майстрів виробничого навчання міжшкільних навчально-виробничих комбінатів і професійно-технічних навчальних закладів, студентів спеціальності ”Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання”.
10У навчальному посібнику обґрунтовано актуальність проблеми нарощення культури праці молодого покоління; розкрито теоретичні та методичні аспекти формування культури праці учнів на уроках трудового навчання та під час навчання дітей у гуртках. Посібник має за мету допомогти працівникам системи освіти і студентам педагогічних вузів розширити знання про культуру праці, про її вплив на процес гармонійного розвитку особистості та нарощення людського капіталу. Для вчителів загальноосвітніх закладів. Керівників різнопрофільних гуртків, студентів вищих навчальних закладів.
20В хрестоматии представлены в сокращении тексты драматургических произведений периода конца XX – начала XXI века. | В ней представлено творчество драматургов старшего поколения: Э. Радзинского, Г. Горина, Л. Петрушевской, а также молодого поколения: Е. Гришковца, И. Вырыпаева, М. Угарова, Н. Садур, Н. Коляды, в текстах которых вырабатываются особенности так называемой «новой драмы». Хрестоматия также содержит задания к текстам и список литературы. Может быть использована преподавателями и студентами высших учебных заведений для филологических специальностей, учителями зарубежной литературы.

Додаток до журналу

2

З 2004 року редакційна колегія започаткувала видання тематичних додатків до журналу, що містять найкращі практичні наробки педагогів Херсонщини. У них містяться конспекти уроків з різних навчальних дисциплін, а також матеріали, які допоможуть вчителям під час організації та проведення виховних заходів. Окремі додатки присвячено розробкам занять та виховних заходів для початкової школи, для дошкільних закладів освіти, а також методичним порадам з практичної психології.

Педагогічний проспект

22

Бюлетень «Педагогічний проспект» друкується з 2008 року. Незважаючи на нетривале існування, він став актуальним інформаційним джерелом для педагогів Херсонщини, оскільки містить матеріали про інноваційні освітні процеси, що відбуваються в Україні, в області, а також новації запроваджені Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. До редакційної колегії входять: головний редактор А.М. Зубко, відповідальний секретар І.Ф. Кравченко та редактори В.В. Кузьменко, Н.І. Чабан. З кожним випуском «Педагогічний проспект» стає все популярнішим серед педагогів-практиків нашої області.

Матеріали конференцій

23

24Ювілейна книга до 60-річчя
з нагоди заснування
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
25Ювілейна книга до 65-річчя
з нагоди заснування
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Серія «Ювіляри Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради».

26

Колектив видавничого відділу

kuzКузьменко Василь Васильович — учений у галузі педагогіки. Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, член Національної спілки журналістів України, Відмінник освіти України, нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила». Він є керівником відділу, а також головним редактором збірника наукових праць «Педагогічний альманах», відповідальним секретарем редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічні науки», відповідальним секретарем науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти».

gonchГончаренко Любов Анатоліївна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; Відмінник освіти України. Вона є заступником головного редактора науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти». Входить до редакційної колегії польського журналу «Studia i rozprawy».

vosВоскова Ірина Вікторівна — викладач кафедри педагогіки та психології, методист Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Відмінник освіти України, нагороджена грамотами Міністер¬ства освіти і науки України. У видавничому відділі працює з початку його функціонування. Є технічним редактором науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти» та інших педагогічних видань.

silukovaСілюкова Оксана Олександрівна – коректор видавничого відділу Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

galkinaГалкіна Олександра Сергіївна – коректор видавничого відділу Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Оберіть мову