Навчально-методична лабораторія управління розвитком регіональної освіти

Напрями діяльності лабораторії:

 • Формування управлінської культури та пошук ефективних і оптимальних форм та методів підвищення кваліфікації керівних кадрів області;
 • Апробація інновацій та експериментальна перевірка продуктивності й можливості застосування концепцій, технологій, спрямованих на оновлення змісту освіти, удосконалення процесу управління навчальними закладами;
 • Здійснення пошукових, наукових досліджень з проблем менеджменту, маркетингу в освіті.
 • Сприяння підвищенню професійного рівня керівників закладів загальної середньої освіти шляхом самоосвіти, запровадження системи науково-методичних навчань, участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, проектах.
 • Створення сприятливих умов для навчання й професійного розвитку педагогічних працівників методичних служб регіону згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства й держави.
 • Удосконалення системи неперервної освіти спеціалістів методичних служб шляхом запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період.
 • Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації згідно з основними напрямами реформування системи освіти, викликами сучасного суспільства.
 • Формування змісту післядипломної педагогічної освіти на основі інтеграції державних пріоритетів розвитку освітньої галузі, суспільного запиту та індивідуальних професійних інтересів освітян.
 • Запровадження програм неперервного професійного розвитку педагогів, що мають базуватися на засадах варіативності, наступності, інтеграції діяльності усіх ланок методичної служби (обласної, районної, шкільної).
 • Реалізація сучасних технологій професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог інноваційного суспільства.
 • Забезпечення науково-методичного супроводу та координації діяльності методичних служб районних (міських) методичних кабінетів, ОТГ, загальноосвітніх навчальних закладів із питань розвитку професійних компетентностей.
 • Забезпечення науково-методичного супроводу впровадження інновацій; проведення наукових досліджень, розроблення й упровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів ОТГ.
 • Здійснення моніторингових досліджень з проблем якості післядипломної освіти, навчально-виховного процесу, організації науково-методичної роботи у районах, містах, об’єднаних територіальних громадах ефективності управлінської діяльності методичних служб області та інших актуальних питань освітньої галузі.
 • Науково-методичний та організаційний супровід реалізації Державних та регіональних освітніх програм.
 • Удосконалення системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду через застосування інформаційних технологій.
 • Координація науково-педагогічних досліджень у регіоні щодо створення компетентнісного підходу до соціалізації особистості в новому освітньому просторі.
 • Забезпечення підготовки керівних та педагогічних кадрів області до запровадження Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи, Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, нових програм, підручників, посібників.
 • Сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників методичних служб шляхом самоосвіти, запровадження системи науково-методичних навчань, участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, проектах.
Завідувач навчально-методичної лабораторії
Ізотова Ганна Миколаївна

Список публікацій

Оберіть мову