Голобородько Євдокія Петрівна

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти. Народилася 14 березня 1937 року в селі Проценково Херсонського району Херсонської (в ті роки Одеської) області в багатодітній селянській родині. Навчалася в Проценківській початковій та Зеленівській семирічній школах. Вищу освіту отримала в Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К.Крупської, де навчалася на мовно-літературному факультеті протягом 1956-1960 років. Після закінчення інституту за призначенням працювала вихователем і вчителем української мови і літератури в середній школі-інтернаті №1 м. Херсона, а потім викладала в Бериславському педагогічному училищі Херсонської області. Продовжила трудову діяльність у Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К.Крупської (нині Херсонський державний університет), у якому пройшла шлях від викладача з погодинною оплатою до професора та заступника голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Навчалася в цільовій аспірантурі при Науково-дослідному інституті педа¬гогіки АПН України, де підготувала кандидатську дисертацію із проблеми навчання російської мови в умовах близькоспо¬рідненої двомовності, яку захистила в 1978 році в Москві. Через кілька років було розпочато роботу над докторською дисертацією, присвяченою вивченню морфології російської мови в школах з українською мовою навчання, яку успішно захистила в Москві в 1991 році. Основні напрями наукової діяльності Є.П.Голобородько: методика навчання російської мови, методика навчання української мови, загальна педагогіка та педагогіка вищої школи. Результатом педагогічної та науково-педагогічної роботи за цими напрямами стала підготовка й перепідготовка тисяч учителів, сотні виступів і публікацій, наукове керівництво аспірантами, докторантами й здобувачами, наукове консультування вчителів, працівників народної освіти, студентів, учнів, шкіл різного типу, участь у редакційних комітетах і колегіях науково-методичних видань, у тому числі й міжнародних, керівництво республіканським педагогічним експериментом, науково-дослідною роботою студентів і т. ін. Починаючи з 1960 року Євдокія Петрівна співпрацює з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів (нині – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»), а з 2009 року працює на посаді професора кафедри педагогіки і психології. Є.П.Голобородько має понад 300 друкованих праць. Серед них колективні й індивідуальні монографії, підручники, методичні посібники, у тому числі й звукові, розробки уроків, методичні рекомендації, методичні вказівки, робочі зошити, статті, тези, присвячені особливостям вивчення близькоспоріднених мов, підготовці учителів-словесників, питанням навчання й виховання підростаючого покоління тощо. Має свою наукову школу. Підготувала 3-х докторів наук та 23 кандидати педагогічних наук, продовжує керувати науковими дослідженнями докторантів, аспірантів і здобувачів. У 90-х роках була членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Постійно співпрацює з учителями, керівниками шкіл та іншими працівниками освіти. Член редакційних колегій журналів «Світова література», «Русская словесность», «Русский язык в школе», «Русский язык, литература и культура в школе и вузе», «Таврійський вісник освіти»; збірників наукових праць «Педагогічні науки», «Педагогічний альманах»»Науковий вісник ХДМІ», «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі», член Міжнародного редакційного комітету «Известий Международной славянской академии образования имени Я.А.Коменского» та ін. очолювала редколегії журналів «Метода», «Розмаїття». Євдокія Петрівна є членом-кореспондентом Національної Академії педагогічних наук України, дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва), дійсним членом і членом програмного комітету Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я.А.Коменського (м. Тирасполь), академіком Української академії акмеологічних наук. Професор Є.П.Голобородько нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти України, почесними знаками «Відмінник народної освіти УзРСР», «Відмінник освіти України», медалями «За наукові досягнення», «К.Д.Ушинський», «Г.С.Сковорода», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран праці», медалями Пушкіна, Гоголя, Золотою медаллю «60 років Товариства «Знання України» та ін.

Переклад