ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників:

завідувача кафедри:

 • теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти – 1 посада;

професора кафедри:

 • теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти (спеціалізація педагогіка) – 1 посада;
 • теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти (спеціалізація психологія) – 1 посада;

доцента кафедри:

 • теорії і методики викладання навчальних дисциплін (спеціалізація теорія і методика викладання інформатики) – 1 посада;

викладача кафедри:

 • теорії і методики викладання навчальних дисциплін (спеціалізація теорія і методика викладання української мови та літератури) – 1 посада;
 • теорії і методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій (спеціалізація початкова освіта) – 1 посада.

Вимоги до претендентів на посаду:

завідувача кафедри – наявність наукового ступеня доктора наук та вченого звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах післядипломної освіти або вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації;

професора: наявність наукового ступеня доктора наук та/або вченого звання професора відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах післядипломної освіти або вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації;

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах післядипломної освіти або вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації;

викладача – наявність повної вищої освіти відповідно до профілю кафедри; без вимог до стажу роботи.

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншим нормативно-правовим документам.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до канцелярії  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч (додаток 1);
 • список наукових, навчально-методичних праць та охоронних документів (додаток 2);
 • довідку про  проходження  попереднього  (періодичного)  психіатричного  огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри (для претендентів, які не працюють в академії);
 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в академії);
 • засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (для претендентів, які не працюють в академії);
 • копію паспорта (для претендентів, які не працюють в академії);
 • копію трудової книжки засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в академії);
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, відповідно до Ліцензійних умов провадження освітнь ої діяльностізакладів освіти.

Претендент несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

Термін подачі документів  до 28 вересня 2018 року включно (до 16.00 годин).

З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»  можна ознайомитись у канцелярії та на сайті академії http://academy.ks.ua.

Адреса академії: 73034, Херсон, вул. Покришева, 41, тел. 37-02-00.

Примітка: частка ставки по посаді визначається згідно розподілу річного навантаження.

Категорія: Новини
Оберіть мову