Кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін

Напрями діяльності кафедри:

 • забезпечення усвідомлення вчителями фундаментальних ідей і принципів природничо-математичних та технологічних наук. Набуття досвіду практичної й експериментальної діяльності у процесі пізнання світу. Брати участь у реалізації державних цільових програм;
 • проведення конференцій, виставок, семінарів, круглих столів;
 • cтворення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання;
 • проведення експериментальної діяльності в навчальних закладах різного рівня (академічного, всеукраїнського);
 • науково-методичне забезпечення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • здійснення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін;
 • видання науково-педагогічної продукції науково-педагогічних, педагогічних працівників освіти;
 • організація педагогічної співпраці з закладами післядипломної освіти України та зарубіжними установами.

Тема кафедри:
Науково-методичне забезпечення якості післядипломної освіти вчителів на інноваційній основі.

Тематика лекцій кафедри

prir_mat

Кадровий склад кафедри

uzbashevaЗавідувач кафедри
Юзбашева Галина Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», випускниця відділення аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1999-2001рр).
Народилася м. Василівка Запорізької області. Вищу освіту одержала в Херсонському державному педагогічному інституті на природничому факультеті за спеціальністю «Біологія та хімія» (1972-1977 рр.) У 1998 році у цьому ж закладі здобула кваліфікацію магістра хімії.
Має 20 річний стаж роботи в школі, виховала багатьох переможців обласних, всеукраїнських і міжнародних, олімпіад з хімії. Все це сприяло науковій діяльності з теорії та методики навчання хімії і захисту у 2001 р. кандидатської дисертації «Тематичний контроль знань учнів з хімії в умовах рейтингового оцінювання». У 2004 р. Г.С. Юзбашева отримала вчене звання доцента.
Як фахівець у галузі теорії і методики навчання хімії Г.С. Юзбашева знана методистами і вчителями України. Вона однією з перших в теорії та методиці навчання хімії обґрунтувала і впровадила методику рейтингового оцінювання знань учнів; є автором понад 130 наукових праць, в тому числі: 15 програм, 40 методичних рекомендацій, 13 посібників із них 6 з грифом МОН України. Бере активну участь у загальноміністерських заходах (семінари, круглі столи, форуми, апробація нових програм і підручників).
Нині Г.С. Юзбашева плідно займається розробкою наукової проблеми становлення і розвитку методики диференційованого навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Нагороджена: Знаком «Василь Сухомлинський», нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами: Верховної Ради України, Національної Академії Педагогічних Наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, подяками Міністерства освіти і науки України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

sharkoПрофесор кафедри 
Шарко Валентина Дмитрівна
доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Народилася 1 січня 1950 року. У 1970 року закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської, спеціальність «Учитель фізики». З 1984 року є кандидатом педагогічних наук. Дисертацію захистила в спеціалізованій раді НДІ педагогіки УРСР. Вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики присвоєно у 1991 році. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді НДПУ ім. М. Драгоманова. З 2007 року доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 40 років. Є членом вченої ради Херсонського державного університету та членом двох спеціалізованих рад (К23.053.04 – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка), (К-67.0151.02 Херсонський державний університет, заступник голови). Учитель-методист, соросівський учитель. Має понад 360 публікацій. В.Д.Шарко є одноосібним автором 22-х навчальних посібників, зокрема 5-ти з Грифом МОН України. Укладач і науковий редактор 25 збірників науково-методичних статей. Підготувала 10 кандидатів педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями шести аспірантів та здобувачів. Проводить активну роботу з упровадження наукових доробок у практику підвищення кваліфікації вчителів і працівників освітньої галузі України. Має нагороди: знак Ушинського К.Д., є почесним професором ХДУ, має низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Херсонського державного університету, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

kominarecДоцент кафедри
Комінарець Тетяна Вільямівна
доцент кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент. У 1980-1984 роках навчалася на філологічному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. Після закінчення інституту працювала вчителем у школі, інспектором Комсомольського районного відділу освіти у м. Херсоні та інспектором міського відділу освіти. З 2005 року працювала викладачем Академічного ліцею при Херсонському державному університеті та викладачем кафедри світової літератури Херсонського державного університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з російської літератури. З 2006 року працювала на посаді доцента кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти. У 2009 році отримала звання доктора філософії за Болонською системою. З 2010 року – завідувач кафедри теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У 2012 році отримала звання доцента. Тема наукового дослідження: «Використання технологій дитиноцентристського спрямування у роботі з молодшими школярами». Автор 17 публікацій, серед яких статті у фахових виданнях, тези конференцій, хрестоматія, методичні посібники.
Список публікацій
Тематика лекцій
zorinaДоцент кафедри 
Зоріна Ірина Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін. Народилася в м. Херсоні, закінчила середню школу № 29 із золотою медаллю. Вищу освіту отримала на механіко-математичному факультеті Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Закінчила аспірантуру відділення математики Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. Захистила дисертацію зі спеціальності 01.01.04 – геометрія та топологія з теми «Про простори близькі до секвенціальних». З 1987 року викладає вищу математику для студентів ВНЗ, працює на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», активно займається роботою з обдарованими дітьми, олімпіадним рухом, конкурсом-захистом науково-дослідних робіт школярів МАН. Є членом-кореспондентом Міжнародної академії наук вищої школи. Має понад 40 публікацій у наукових виданнях.
Список публікацій
Тематика лекцій
vostrikovaДоцент кафедри
Вострікова Вікторія Володимирівна
доцент кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У 1995 році закінчила факультет іноземних мов Херсонського державного педагогічного інституту та здобула кваліфікацію. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі профільного ліцею» (13.00.07 – теорія та методика виховання). Вікторія Володимирівна як методист та як доцент кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін постійно підвищує власний професійний рівень, бере участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, семінарах. У липні 2012 року стала стипендіатом Гете-Інституту і пройшла 4-тижневий фаховий курс в місті Гамбурзі з метою підвищення мовного рівня. В серпні 2014 року взяла участь у Міжнародному практично-дидактичному семінарі у Швебіш Галль (Німеччина) на тему «Країнознавство». Взяла участь в проекті Гете-Інституту (за підтримки МОН України) щодо програми підготовки мультиплікаторів (2013-2015рр). Автор понад 35 публікацій, низки методичних рекомендацій, посібників, авторської програми «Професійне самовиховання старшокласника профільного ліцею».

Список публікацій
Тематика лекцій

goraСтарший викладач кафедри
Гора Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. Народилася у м. Херсоні. У 1986 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (спеціальність – учитель англійської і французької мов); у 1995 році здобула другу вищу освіту на спецфакультеті «Психологія» Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (спеціальність – практичний психолог). У 2004-2007 роках навчалася в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова, в 2012 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування умінь педагогічного спілкування засобами інтерактивного тренінгу в системі «педагог-старшокласники» (13.00.07 – теорія та методика виховання). У 2007-2010 роках перебувала на посаді старшого викладача кафедри романо-германських мов в Національному університеті культури та мистецтв (м. Київ). З 2010 року працює старшим викладачем кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін; у 1994-2004 роках та з 2012 року – методистом науково-методичної лабораторії іноземних мов. Є учасником та співорганізатором багатьох конференцій за фахом міжнародних учительських асоціацій TESOL, IATEFL на місцевому та Всеукраїнському рівнях. Тетяна Володимирівна постійно працює над підвищенням фахової майстерності. Має сертифікати тренера-викладача: 5-тижневих курсів фахової підготовки при Канзаському університеті, м. Лоуренс (США), 3-тижневих фахових курсів літньої школи при Фітцвільямскому коледжі у м. Кембрідж (Велика Британія), 10-тижневих курсів фахової післядипломної освіти при Інституті прикладного вивчення мов, м. Едінбург (Шотландія), 8-тижневих курсів для фахівців у післядипломній освіті методичних семінарів-студій при Посольстві США в Україні, курсів за програмою «Intel@. Навчання для майбутнього», м. Херсон, м. Київ. Узяла участь у розробці проекту TEFL в Україні (підготовка навчальних матеріалів; волонтерів Корпусу Миру США для співпраці з українськими партнерами – учителями загальноосвітніх шкіл), проведенні допроектного базового дослідження МОН України системи післядипломної освіти вчителів англійської мови (1995-1996 роки) та розробці й пілотуванні трьох видань Типової програми та Курсу фахового вдосконалення вчителів англійської мови в інститутах післядипломної освіти України (1998, 2000, 2002 та 2012 роки). Гора Т. В. неодноразово залучалася до створення підручників з фахового вдосконалення вчителів англійської мови в межах співпраці Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні й проведення навчання тренерів за розробленими підручниками. Має понад 30 друкованих праць в англомовних фахових виданнях, педагогічній пресі, збірниках наукових праць. Нагороджена грамотами обласного управління освіти та МОН України.

Список публікацій
Тематика лекцій

litvinenkoДоцент кафедри 
Литвиненко Ольга Іванівна
кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Закінчила Арзамаський державний педагогічний інститут ім. А. П. Гайдара й здобула кваліфікацію вчителя біології і хімії. Навчалася в аспірантурі Московського державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна в науковій школі біоморфології рослин І. Г. та Т. І. Серебрякових. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, статті, тези доповідей, методичні рекомендації. Основні питання, що розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Екологізація натуралістичної освіти», «Методологія навчальної роботи з природними об’єктами», «Використання регіонального природно-заповідного фонду у природничий освіті», «Методика розвитку понять біоморфології при підготовці до олімпіад», «Проектний тип організаційної культури в дослідницькій роботі рівня Малої академії наук» та ін. Має нагороди: медаль «Ветеран труда», Почесні грамоти і подяки, зокрема Міністерства освіти і науки України.

Список публікацій
Тематика лекцій

kuzmenkoДоцент кафедри 
Кузьменко Юлія Василівна
доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Народилася у1978 році. Має дві вищі освіти – першу отримала в 2000 році в Херсонському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Учитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності, обслуговуючої праці», другу – в 2005 році у Херсонському державному університеті, спеціальність – «Економічна теорія. Спеціаліст-економіст». Захистила кандидатську дисертацію в 2006 році з теми «Методика формування культури праці учнів основної школи на уроках обслуговуючої праці». Під її керівництвом захистили свої дисертаційні дослідження три кандидати наук. На сьогодні продовжує здійснювати наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. До сфери наукових інтересів входять проблеми інноваційних процесів в освітньому просторі, питання нарощення людського капіталу в Україні, проблеми взаємодії освіти та соціально-економічної сфери суспільства. Має понад 120 наукових публікацій, з них 2 навчальних посібника з Грифом МОН України. Проводить активну роботу з упровадження передового педагогічного досвіду та новітніх наукових доробок у практику підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічний альманах» та науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти».
Список публікацій
Тематика лекцій
Старший викладач кафедри sholohova
Шолохова Наталя Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін, завідувач науково-методичної лабораторії фізики та астрономії, Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Наталія Сергіївна Шолохова народилася 7 червня 1950 року в місті Херсоні.

У 1967 році закінчила Херсонську середню школу № 19. У 1969 році вступила до Запорізького машинобудівного інституту імені В. Чубаря, а в 1974 році закінчила фізико-математичний факультет за спеціальністю «фізика» Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської.

Наталія Сергіївна одружена, має дорослого сина.

Життєве кредо: «Мудрість людини – це не її досвід, а власне вміння вчитися на досвіді інших».

З 1974 по 1984 рік працювала вчителем, а згодом – директором Птахівської середньої школи Скадовського району. Птахівська середня школа… Позакласні за¬хо¬ди, туристичні походи, творчі конкурси, у яких регулярно виборювали перемоги класи Наталії Сергіївни. Першими переможцями обласних олімпіад з фізики були її учні.

Працюючи директором школи, вона завжди пам’ятала, що вчитель не робить кар’єри… Він – актор, скульптор, лікар. Для колег і учнів вона зажди була досвідченим наставником, у якого вчилися, шукали поради, знаходили захист і підтримку; близькою надійною людиною, якій можна відкрити душу, довірити всі свої таємниці та знайти цілковите розуміння.

Н. С. Шолохова створила власну систему роботи, яка об’єднувала три основні параметри: поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм роботи, що сприяли формуванню позитивної мотивації учнів, вільному, але водночас морально та соціально зорієнтованому розвитку їх особистості; використання проблемного та інтегрованого підходів, спрямованих на розвиток активного самостійного, творчого мислення учнів; впровадження дослідницького підходу, спрямованого на формування у школярів ціннісного ставлення до фізичних знань, залучення їх до самостійної пошукової діяльності.

З 1984 по 1989 рік трудову діяльність продовжила у Старозбур’ївській допоміжній школі-інтернаті Голопристанського району, працювала директором школи. Проблемна школа. Проблемні діти. І завжди Наталія Сергіївна націлювала вчителів на те, що ми не можемо зробити дитину щасливо, але в наших силах дати дітям прагнення до щастя, віру в те, що людина може бути щасливою.

Наукову діяльність розпочала в 1989 році в Херсонському обласному інституті вдосконалення вчителів.

З 1989 року по 2004 – працювала завідувачем кабінету фізики, а з 2004 – завідувач науково-методичної лабораторії фізики та астрономії Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. У цей період на базі кабінету фізики було проведено два IV етапи Всеукраїнської олімпіади з фізики (1991, 1997), два Всеукраїнські семінари для завідувачів кабінетами фізики обласних інститутів післядипломної освіти України (1997, 2004).

Для Херсонської області це зоряний час на теренах фізичної освіти. З 1991 року і по теперішній час учнівська команда з фізики Херсонської області входить у п’ятірку сильніших команд України.

У 2006 році захистила дисертацію з теми «Формування когнітивних умінь учнів при навчанні фізики у 7–8 класах за інтерактивними технологіями» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02. – теорія методики навчання фізики.

З серпня 2012 року – старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Наталія Сергіївна – методичний консультант в експериментальних школах області з питань:

 • наступність у формуванні екологічної свідомості учнів сільської школи на основі місцевого природно-заповідного фонду (Олександрівська ЗОШ Білозерського району);
 • управління розвитком шкільної освіти в умовах ранньої профілізації учнів (Голопристанська ЗОШ № 3);
 • організаційно-педагогічні умови профільного навчання природничого напряму в загальноосвітній школі сільської місцевості (Брилівська ЗОШ Цюрупин-ського району).

 

Обласний тренер програми «Intel».

Для вчителів області підготовлені матеріали «Бібліотечка «Учитель–учителю»:

 • випуски № 1, 2, 3, 4. Методична серія для вчителів фізики, астрономії, природознавства.
 • випуски № 5, 6, 7, 8. Методична серія для вчителів фізики.

 

Загальний педагогічний стаж становить 40 років.

Наталія Сергіївна вважає, що в самореалізації особистості головне значення має культура, мораль, етика, відповідальність, прилучення до творчості, самовдосконалення. Усі ці якості притаманні Наталії Сергіївні, як фахівцю, який має власний стиль навчання та спілкування. Інтелігентна, скромна, високоморальна людина, що здобуло їй повагу серед колег. Мобільно реагує на освітні потреби та запити педагогів області, що сприяє зростанню їхньої професійної майстерності, як під час проведення курсів підвищення кваліфікації, так і в міжкурсовий період.

Тривалий час очолює обласну школу «Творчий розвиток учителя фізики», а також бере участь у роботі ДЕК при ХДУ на фізико-математичному факультеті. Розробляє методичні рекомендації з актуальних питань методики викладання фізики. Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. У 2013 році у ювілейній L Всеукраїнській олімпіаді з фізики учнівська команда Херсонщини знову перша!

Є автором 60 науково-методичних праць, серед них навчальні посібники, статті, тези конференцій.

Основні питання, які висвітлює на курсах: «Мисленнєві моделі в навчальному процесі з фізики», «Спецкурс як дієва складова процесу підготовки творчого учня», «Використання елементів астрономії при розв’язуванні задач з фізики» тощо.

Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Список публікацій
Тематика лекцій

filonchukДоцент кафедри
Філончук Зоя Володимирівна
доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, регіональний тренер за програмою «Intel® Навчання для майбутнього», тренер з курсу «Фінансова грамотність». Закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (географічний факультет), здобула кваліфікацію географа, економіко-географа, викладача. Автор більше 120 наукових, науково-методичних праць, серед яких монографія, статті, тези конференцій, методичні рекомендації та розробки, авторські програми. Основні питання, що розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Історія науки в шкільному курсі географії», «Формування географічних компетенцій учнів загальноосвітніх навчальних закладів», «Підготовка вчителів до формування економічної культури учнів основної школи» тощо. Автор програм спецкурсів для слухачів курсів підвищення кваліфікації «Фінансова грамотність у початковій школі», «Фінансова грамотність в основній школі», «Підготовка вчителів до формування економічної культури учнів основної школи», «Методика навчання географії у сучасній школі». Є обласним координатором міжнародних проектів економічного спрямування. Член редколегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти» та газети «Краєзнавство. Географія. Туризм». Має нагороди: Почесні грамоти міського управління освіти; Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України.

Список публікацій
Тематика лекцій

husСтарший викладач кафедри
Марецька Людмила Петрівна
старший викладач кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; завідувач науково-методичної лабораторії української мови і літератури, завідувач відділу суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін. Народилася в с. Новокиївка Каланчацького району Херсонської області. Навчалася в Новокиївській середній школі. Закінчила Сімферопольський державний університет ім. М.В.Фрунзе у 1988 році за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація – «Філолог. Викладач української мови і літератури». З 1990 року працювала на посаді вчителя української мови і літератури, з 2004 року – заступника директора з навчально-виховної роботи в Херсонській спеціалізованій школі I-III ступенів №31 з поглибленим вивченням історії та правознавства Херсонської міської ради. Стаж роботи в загальноосвітньому навчальному закладі на посаді вчителя – 22 роки. У 2015 р. захистила дисертацію з теми «Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Є.П. Голобородько. Має публікації в науково-методичних фахових виданнях, серед яких наукові статті, матеріали конференцій, науково-методичні посібники, а також є автором програмного педагогічного засобу, методичних рекомендацій.

Список публікацій
Тематика лекцій

hudenkoСтарший викладач кафедри
Худенко Ольга Миколаївна
викладач кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних дисциплін. Народилася 13 серпня 1987 року в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Закінчила Інститут філології і журналістики Херсонського державного університету та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури; учителя англійської мови та світової літератури. З 2010 по 2013 роки навчалася в аспірантурі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» зі спеціальності «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти» й здійснювала роботу над дисертаційним дослідженням з теми «Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти». Авторський доробок нараховує понад 15 статей, методичні рекомендації, навчальну програму спецкурсу. Коло філологічних інтересів – розвиток світової та української літератур на сучасному етапі, методичні аспекти використання компаративного аналізу на уроках літератури.

Список публікацій
Тематика лекцій

Викладачbila кафедри 
Біла Лариса Вікторівна
викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін. Закінчила Брянський державний педагогічний інститут ім. І.Г. Петровського, здобула кваліфікацію вчителя фізики та математики середньої школи. Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Система зовнішнього незалежного оцінювання та її запровадження в Україні», «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з предметів природничо-математичного циклу», «Моніторингові дослідження як інструмент удосконалення системи освіти», «Стандартизація тестування як засіб підвищення якості освіти». Автор 12 статей у фахових виданнях, 3 методичних рекомендацій. Має нагороди: грамота управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, подяки Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти, Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, правління БОІФ «Інтершкола».

Список публікацій
Тематика лекцій

gavrilukВикладач кафедри 
Гаврилюк Галина Михайлівна
викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін.
У 1999 році закінчила інженерно-педагогічний факультет Херсонського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Спеціалізація: обслуговуюча праця» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності, обслуговуючої праці.
Галина Михайлівна здійснює наукове дослідження в галузі післядипломної педагогічної освіти з теми «Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів».
Автор понад 60 наукових, науково-методичних праць, серед яких навчальні підручники для дівчат 5-х і 7-х класів з грифом Міністерства освіти і науки України «Трудове навчання», методичні посібники для вчителів обслуговуючих і технічних видів праці, комплекти робочих зошитів для учнів 5-9 класів «Творчий проект», програмні педагогічні продукти, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях, матеріалах конференцій, тощо.
Вона бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-практичних конференціях, семінарах. Тісно співпрацює з лабораторією трудової підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки НАПН України, методистами інститутів післядипломної освіти, провідними науковцями та педагогами-технологами України.

Список публікацій
Тематика лекцій

Старший викладач кафедриKohanovska
Кохановська Олена Вікторівна
старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. Народилась 10 травня 1982 року у місті Херсоні. У 2004 році закінчила Херсонський державний університет, отримавши кваліфікацію «Викладач математики. Вчитель основ інформатики». 2008 року закінчила Херсонський національний технічний університет, отримавши кваліфікацію «спеціаліст з фінансів». 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук на тему «Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів». Має понад 30 наукових публікацій, серед яких монографія, навчально-методичний посібник, статті, тези, методичні рекомендації та розробки тощо. Нині працює над науково-дослідною темою «Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти в навчальних закладах України ХІХ – початку ХХ століття». Матеріал лекційних та практичних занять О. В. Кохановської ознайомлює слухачів курсів з найновішими досягненнями у сфері дистанційної освіти, поглиблює їх знання з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
Список публікацій
Тематика лекцій
kozachkovaСтарший викладач кафедри
Назаренко Вадим Сергійович
кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичної лабораторії інформатики Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.Назаренко Вадим Сергійович народився 10 червня 1984 року в місті Цюрупинську Херсонської області.Навчався в Цюрупинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2. Вищу освіту здобув у Херсонському державному університеті – магістр, викладач географії та вчитель біології (2001-2006 роки). У 2009-2012 роках навчання в аспірантурі на базі Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.Трудовий шлях розпочав з Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів, де працював учителем інформатики та географії впродовж 7 років. Під час роботи в школі активно готував учнів до районних та обласних олімпіад, конкурсів інформаційно-технологічного спрямування. Як результат, учні були переможцями районних етапів і учасниками обласних конкурсів користувачів ПК. За плідну роботу з учнівською молоддю неодноразово нагороджувався грамотами відділу освіти (з 2006 по 2013 рік).Вадим Сергійович першим у Цюрупинському районі разом з учнями розробив сайт школи; залучається до реалізації та розвитку обласної програми «Створення єдиного інформаційного простору». Здійснюючи педагогічну діяльність багато уваги приділяв самоосвіті шляхом участі в науково-методичних семінарах і тренінгах; проходить навчання з профільних курсів: «Основи візуального програмування», «Основи веб-дизайну», «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Методика викладання навчального курсу «Сходинки до інформатики»», «Цифрові технології». Вадим Сергійович – активний учасник проекту «Як створити сучасну шкільну газету».Як учитель вищої кваліфікаційної категорії, долучається до всеукраїнських конкурсів «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні». У рамках проведення Ювілейної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2012» та Восьмого всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (2011 рік) здобуває сертифікати «лауреата», а в міжнародному конкурсі «Історії успіху вчителів та учнів – учасників освітніх програм Intel в Україні» (2013 рік) здобуває сертифікат «переможця». Набутий науково-педагогічний досвід демонструє на професійному конкурсі «Вчитель року», як керівник творчої групи вчителів інформатики (2007-2013 роки) надає методичну допомогу колегам. Він уміло координує реалізацію в області програми Національного проекту «Відкритий світ», на громадських засадах є технічним керівником Цюрупинського ресурсного центру громадянської освіти, співорганізатор районного проекту «Кінотеатр під відкритим небом» (2011-2012 роки).
Його життєве кредо: «Може навчати той, хто навчається сам». Тому, починаючи з 2006 року, активно займається науковими дослідженнями. Вадимом Сергійовичем у 2010 році було розроблено та впроваджено у відкритий освітній простір авторську модель онлайн-ресурсного центру з питань самоосвіти педагогів, до навчання в якому долучилися більше 400 педагогів з різних регіонів України і навіть зарубіжжя. Власне бачення розвитку професійної педагогічної освіти він представив під час захисту дисертаційного дослідження «Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів у системі післядипломної освіти» (2012 рік) та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З вересня 2013 року перейшов працювати до Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради на посаду завідувача науково-методичної лабораторії інформатики. Основними напрямами його наукової діяльності є: розробка науково-методичних матеріалів щодо використання ІКТ, науковий супровід експериментальної роботи, створення та адміністрування електронних ресурсів, проектна діяльність, дистанційна освіта дорослих, використання інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломному навчання.

Працюючи в академії, продовжує брати участь у науково-методичних заходах: Всеукраїнській науково-практичній з міжнародною участю Інтернет-конференції «Досвід професійного саморозвитку педагогічного працівника на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та потенційних можливостей мережі Інтернет», всеукраїнській конференції «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів», V Міжнародному форумі «Нові горизонти ІКТ в освіті»; стає учасником майстер-класу «Продуктивна технологія».

Вадим Сергійович налагодив співпрацю з дистанційною академією ELNIK, що дозволяє демонструвати слухачам курсів підвищення кваліфікації додатковий матеріал, спрямований на самовдосконалення. Створив платформу дистанційної підтримки педагогічних кадрів, засобами якої здійснюється організація дистанційного проходження спецкурсів, які спрямовані на підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів.

Назаренко Вадим Сергійович – автор багатьох наукових праць, серед яких методичні рекомендації, навчальний посібник «Інформаційно-комунікаційні технології в післядипломній освіті» (2013 рік).

За активну співпрацю, цікаві й змістовні матеріали, надані для публікації у виданні, отримав подяку від редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти».

З 2014 року розпочав вивчення проблеми впровадження хмарних технологій у навчально-виховний процес.

Список публікацій
Тематика лекцій

Осипова Н.В.Старший викладач кафедри
Осипова Наталія Володимирівна
старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат технічних наук, доцент. Народилася 2 червня 1975 року у м. Цюрупинську. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель математики», здобула кваліфікацію «Магістр математики». З 2009 року є кандидатом технічних наук. Дисертацію захистила в спеціалізованій раді Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності 01.05.02
Математичне моделювання та обчислювальні методи. Вчене звання доцента кафедри інформатики присвоєно у 2011 році. Є членом спеціалізованої вченої ради Херсонського державного університету К 67.0151.02 зі спеціальності 13.00.04 — теорія та методика професійної освіти. Автор понад 50 наукових, науково-методичних праць, серед яких 9 навчально-методичних посібників (1 посібник з грифом МОН), понад 25 статей у фахових виданнях, тези конференцій, методичні рекомендації. Має міжнародні сертифікати: Microsoft Office Specialist Expert та ECDL. Учасник міжнародних проектів: Tempus TACIS CD JEP_25215_2004 «GISAU»; Tempus TACIS IB JEP_26239_2005 «ECDL для українських адміністраторів»; Tempus Project JEP_27247_2006 «ICT based learning and personal development services for students»; Tempus JEP-27237-2006 «Computing Curricula for Ukrainian Universities». Основні питання, що розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Наукові, дидактичні, організаційні і технологічні аспекти створення і використання ІКТ у навчанні», «Розвиток інформатичної компетентності у вчителів природничо-математичних та технологічних дисциплін», «Метод опорних задач при вивченні планіметрії», «Методика організації елективних курсів з математики у профільній школі» та ін. Нагороджена: подякою Херсонського державного університету за успіхи у науковій роботі та керівництво науковою роботою студентів.

Список публікацій
Тематика лекцій

kozachkovaВикладач кафедри
Мазаєва Катерина Вікторівна
завідувач науково-методичної лабораторії біології та основ здоров’я Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Відмінник освіти України, учитель вищої категорії, має звання «учитель методист». Закінчила Херсонський педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської (біологічний факультет) у 1982 році. 2012 року закінчила магістратуру Класичного приватного університету м. Запоріжжя за спеціальністю «педагогіка вищої школи».

Список публікацій
Тематика лекцій

fokinaВикладач кафедри
Фокіна Тетяна Юріївна
викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології, тренер у міжнародному проекті «Intel®. Навчання для майбутнього» та Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Народилась 6 квітня 1978 року в с. Високе Бериславського району Херсонської області. Завершивши навчання в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 27, у 1995 році вступила на факультет української філології Херсонського державного університету, який закінчила у 2000 році і отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2001 році отримала кваліфікацію магістра англійської мови та зарубіжної літератури. У 2006 році закінчила навчання в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації Херсонського державного університету за спеціальністю «Психологія». Свою педагогічну діяльність розпочала у 2000 році на кафедрі українознавства Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. З 2002 року працює викладачем кафедри педагогіки і психології. У своїй роботі впроваджує інноваційні технології, нетрадиційні підходи до навчання та виховання, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Список публікацій

.....Викладач кафедри
Кучеренко Алла Алімовна
……….

Список публікацій

.....Доцент кафедри
Самойленко Олександр Миколайович
……….

Список публікацій

.....Доцент кафедри
Рощін Ігор Геннадійович
……….

Список публікацій