Кафедра педагогіки й менеджменту освіти

Напрями діяльності кафедри:

  • організація демократизації навчального закладу;
  • впровадження психолого-педагогічних та демократичних методів у сучасну школу;
  • ознайомлення педагогічних кадрів із концептуальними засадами педагогічної діяльності;
  • підготовка педагогів шкіл до впровадження сучасних освітніх технологій, перспективного досвіду та здійснення інноваційно-методичної діяльності в закладах освіти;
  • педагогічний моніторинг у навчально-виховній системі сучасної загальноосвітньої школи;
  • нормативно-законодавче забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі;
  • інформаційне забезпечення та консультування педагогічного процесу тощо.

Тема кафедри:
Теоретико-методологічні засади вдосконалення психолого-педагогічної підготовки педагогічних кадрів до навчальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

ped_psih

Кадровий склад кафедри

kuzmenkoЗавідувач кафедри
Кузьменко Василь Васильович
завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, доктор педагогічних наук, професор, завідувач видавничого відділу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Народився 8 березня 1950 року на Херсонщині. У 1971 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської. Кваліфікація – учитель фізики середньої школи. Наукова діяльність розпочалася в Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К.Крупської, продовжилась в аспірантурі Київського державного педінституту імені О.М.Горького, де він у 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2006 році закінчив докторантуру Херсонського державного університету і в 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки і психології у 2011 році. Керівник науково-дослідної теми академії «Історико-педагогічні аспекти розвитку неперервної освіти в Україні та зарубіжжі». Автор більше 350 наукових та науково-методичних праць з актуальних проблем теорії та історії педагогіки. Серед них: 6 монографій, 17 навчальних посібників, 3 навчальні програми для вузів, методичні рекомендації та інше. Науковий доробок присвячено навчанню й вихованню підростаючого покоління, історії становлення української освіти, актуальним проблемам педагогіки загальноосвітньої та вищої школи. Головний редактор збірника наукових праць «Педагогічний альманах», відповідальний секретар науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», член редакційних колегій збірника наукових праць «Педагогічні науки» та бюлетеня «Педагогічний проспект». Як науковий керівник підготував одного доктора педагогічних наук та 14 кандидатів. Академік двох академій: Міжнародної академії наук педагогічної освіти та Академії педагогічних і соціальних наук, член Національної спілки журналістів України, член спеціалізованої вченої ради – Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Нагороджений почесним знаком Міністерства освіти і науки України: «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», медаллю «Ушинський К.Д.», почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Верховної ради України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

goloborodkoПрофесор кафедри 
Голобородько Євдокія Петрівна
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності. Народилася 14 березня 1937 року в селі Проценково Херсонського району Херсонської (в ті роки Одеської) області в багатодітній селянській родині. Навчалася в Проценківській початковій та Зеленівській семирічній школах. Вищу освіту отримала в Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К.Крупської, де навчалася на мовно-літературному факультеті протягом 1956-1960 років. Після закінчення інституту за призначенням працювала вихователем і вчителем української мови і літератури в середній школі-інтернаті №1 м. Херсона, а потім викладала в Бериславському педагогічному училищі Херсонської області. Продовжила трудову діяльність у Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К.Крупської (нині Херсонський державний університет), у якому пройшла шлях від викладача з погодинною оплатою до професора та заступника голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Навчалася в цільовій аспірантурі при Науково-дослідному інституті педа¬гогіки АПН України, де підготувала кандидатську дисертацію із проблеми навчання російської мови в умовах близькоспо¬рідненої двомовності, яку захистила в 1978 році в Москві. Через кілька років було розпочато роботу над докторською дисертацією, присвяченою вивченню морфології російської мови в школах з українською мовою навчання, яку успішно захистила в Москві в 1991 році. Основні напрями наукової діяльності Є.П.Голобородько: методика навчання російської мови, методика навчання української мови, загальна педагогіка та педагогіка вищої школи. Результатом педагогічної та науково-педагогічної роботи за цими напрямами стала підготовка й перепідготовка тисяч учителів, сотні виступів і публікацій, наукове керівництво аспірантами, докторантами й здобувачами, наукове консультування вчителів, працівників народної освіти, студентів, учнів, шкіл різного типу, участь у редакційних комітетах і колегіях науково-методичних видань, у тому числі й міжнародних, керівництво республіканським педагогічним експериментом, науково-дослідною роботою студентів і т. ін. Починаючи з 1960 року Євдокія Петрівна співпрацює з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів (нині – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»), а з 2009 року працює на посаді професора кафедри педагогіки і психології. Є.П.Голобородько має понад 300 друкованих праць. Серед них колективні й індивідуальні монографії, підручники, методичні посібники, у тому числі й звукові, розробки уроків, методичні рекомендації, методичні вказівки, робочі зошити, статті, тези, присвячені особливостям вивчення близькоспоріднених мов, підготовці учителів-словесників, питанням навчання й виховання підростаючого покоління тощо. Має свою наукову школу. Підготувала 3-х докторів наук та 23 кандидати педагогічних наук, продовжує керувати науковими дослідженнями докторантів, аспірантів і здобувачів. У 90-х роках була членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса). Постійно співпрацює з учителями, керівниками шкіл та іншими працівниками освіти. Член редакційних колегій журналів «Світова література», «Русская словесность», «Русский язык в школе», «Русский язык, литература и культура в школе и вузе», «Таврійський вісник освіти»; збірників наукових праць «Педагогічні науки», «Педагогічний альманах»»Науковий вісник ХДМІ», «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі», член Міжнародного редакційного комітету «Известий Международной славянской академии образования имени Я.А.Коменского» та ін. очолювала редколегії журналів «Метода», «Розмаїття». Євдокія Петрівна є членом-кореспондентом Національної Академії педагогічних наук України, дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва), дійсним членом і членом програмного комітету Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я.А.Коменського (м. Тирасполь), академіком Української академії акмеологічних наук. Професор Є.П.Голобородько нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти України, почесними знаками «Відмінник народної освіти УзРСР», «Відмінник освіти України», медалями «За наукові досягнення», «К.Д.Ушинський», «Г.С.Сковорода», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран праці», медалями Пушкіна, Гоголя, Золотою медаллю «60 років Товариства «Знання України» та ін.

До ювілею Голобородько Євдокії Петрівни

Список публікацій
Тематика лекцій

zubkoДоктор філософії, професор кафедри
Зубко Анатолій Миколайович
доктор філософії, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Заслужений праців¬ник освіти України, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук Росії, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану. Народився 1 січня 1951 року в с. Засілля Миколаївської області. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Фізика». Автор понад ста наукових, науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, методичні рекомендації, авторські програми. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Законодавство про освіту. Нормативно-правові аспекти управління системою освіти», «Маркетинг в освіті», «Управління науково-дослідною роботою вчителя», «Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», «Розвиток післядипломної освіти педагогів у контексті сучасних гуманістичних тенденцій», «Підготовка вчителів у закладах післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями в умовах розвитку інформаційного простору», «Функції та структура навчального процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти», «Формування готовності вчителів до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у курсовий період», «Шляхи оптимізації управління навчальним процесом в закладах підвищення кваліфікації педагогів» та ін. Має нагороди: Медаль «Ветерану-интернационалисту», Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України, Медаль «Захиснику Вітчизни», Знак «Василь Сухомлинський», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», Нагрудний знак «Відмін¬ник освіти України», Почесний знак «За розвиток соціального партнерства», Пам’ятну медаль «20 років виведення військ з Афганістану», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

slusarenkoПрофесор кафедри 
Слюсаренко Ніна Віталіївна
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності. Народилася 27 липня 1957 року в м. Завітинську Амурської області (Росія). У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, в 1992 – Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської. Наукову діяльність розпочала в період роботи на посаді вчителя трудового навчання в Херсонській загальноосвітній школі № 13 і продовжила в Херсонському державному університеті. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Зараз працює професором кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (за сумісництвом) та професором кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету. Н.В.Слюсаренко – фахівець у галузі педагогіки, історії педагогіки, методики трудового навчання, автор понад 300 наукових робіт. Наукові праці присвячені актуальним проблемам педагогіки загальноосвітньої та вищої школи, трудовому навчанню й вихованню підростаючого покоління, історії становлення трудової підготовки в школах України кінця ХІХ – ХХ століття. Ніна Віталіївна має власну наукову школу. Під її керівництвом захищено десять кандидатських дисертацій. Н.В.Слюсаренко є академіком двох академій: Міжнародної академії наук педагогічної освіти та Академії педагогічних і соціальних наук, член спеціалізованих вчених рад – Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, член Національної спілки журналістів України, відповідальний секретар збірника наукових праць «Педагогічний альманах», заступник головного редактора збірника наукових праць «Педагогічні науки», працює в редакційних колегіях науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», бюлетеня «Педагогічний проспект». За багаторічну працю та внесок у розвиток педагогічної освіти науки відзначена почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», знаками «Антон Макаренко», медаллю «Ушинський К. Д.», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотою Академії педагогічних наук України та ін.
Список публікацій
Тематика лекцій

 

lopushinskyПрофесор кафедри
Лопушинський Іван Петрович

Професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (за сумісництвом), завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, доктор наук з державного управління, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Української академії акмеології.

Народився 14 серпня 1957 року в смт Високопілля Херсонської області. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут імені Н. К. Крупської за спеціальністю «Українська мова і література» (1978), Вищу партійну школу при ЦК Компартії України (1985), аспірантуру кафедри української мови Херсонського державного педагогічного інституту імені Н. К .Крупської (1996), Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «Економіка підприємств» (2001), Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком» (2006), докторантуру кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України (2008).

Автор понад 400 наукових та науково-методичних праць, зокрема «Сучасна українська літературна мова» (1995, 1998 – співавт.), «Дидактичний матеріал з української мови на протипожежну тематику» (1995, співавт.), «Дидактичний матеріал з української мови» (1995), «Позакласна робота з рідної мови у школах нового типу» (1996, співавт.), «Взаємопов’язане навчання рідної мови і літератури в школах нового типу» (1999, співавт.), «Поетика Яра Славутича (1999, 2004, упорядник, співавт.), «Методика навчання рідної мови» (2000, співавт.), «Педагогічні ідеї Яра Славутича» (2004), «Позакласна робота з рідної мови в школі» (2005, співавт.), «Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи» (2006), «Українська мова в державній службі» (2006, 2007, співавт.), «Бюджет як фінансова основа місцевого самоврядування в Україні» (2007, співавт.), «Енциклопедія освіти» (2008, співавт.), «Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації» (2009, співавт.), «Влада над громадою чи влада громади (практичний посібник про місцеву владу для громадського діяча» (2010, співавт.), «Державна мовна політика в Україні (освітянський аспект)» (2010), «Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні» (2011, співавт.), «Бюджетний процес в Україні» (2011, співавт.), «Державне управління: курс лекцій» (2012, співавт.), «Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект» (2012, співавт.), «Державне управління у сфері освіти: глосарій з дисциплін магістерської програми за спеціальністю «Державне управління в сфері освіти» (2013, співавт.), «Освіта дорослих: енциклопедичний словник» (2014, співавт.), «Тезаурус з державної кадрової політики: словник-довідник» (2015, співавт.) та ін.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) та спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Постійно виступає офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, рецензує монографії, навчальні посібники, автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління.

Наразі в системі аспірантури ХНТУ здійснює наукове керівництво роботою 3-х здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Є головним редактором електронного наукового фахового видання Херсонського національного технічного університету «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування», який виходить з 2013 року, членом редакційних колегій 15 Всеукраїнських збірників наукових праць.

Викладає курси «Вступ до спеціальності», «Державна служба», «Адміністративна реформа в Україні» та ін.

Проводить значну громадську роботу. Був депутатом Суворовської районної у м. Херсоні ради п’яти скликань (1986-2010 рр.), член виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсоні ради (2010-2015 рр.), голова журі Всеукраїнської літературної премії імені Яра Славутича, постійний представник Ліги українських меценатів у Херсонській області на Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, член робочої групи Херсонської міської ради з питань реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Має нагороди: медаль «За трудову відзнаку» (1976), орден Св. Архистратига Михаїла УПЦ КП (2004), Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2005), Подяка Прем’єр-міністра України (2006), Заслужений працівник освіти України (2007), Грамота Верховної Ради України (2007), Нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Державна служба України «За сумлінну працю» (2011), орден Покрови Пресвятої Богородиці Міжнародного союзу козацтва (2013), Почесна грамота Верховної Ради України (2013), Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації (2015), Почесна грамота голови Херсонської обласної ради (2015), Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення (2015), Подяка Херсонського міського голови (2015) та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

gorovaПрофесор кафедри
Жорова Ірина Ярославівна
професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, перший проректор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Народилася 26 вересня 1977 року в місті Херсоні. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, здобула кваліфікацію «Магістр трудового навчання». Автор близько 60 наукових, науково-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальні посібники (один з яких з грифом МОН), понад 30 статей у фахових виданнях, тези конференцій, методичні рекомендації, авторські програми. Науковий консультант експериментальних навчальних закладів регіонального рівня. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Науково-методичний супровід розвитку ЗНЗ», «Організація самоосвітньої роботи вчителя», «Атестація педагогічних працівників». За сумлінну працю та внесок у справу навчання і виховання нагороджена грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Список публікацій
Тематика лекцій

odaynikДоцент кафедри
Одайник Світлана Федорівна
доцент кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, кандидат педагогічних наук. Народилася 1 вересня 1966 року в селі Яланець Томашпільського району Вінницької області. Закінчила Сімферопольський державний університет, кваліфікація – «Філолог. Викладач російської мови та літератури». Автор 70 наукових, науково-методичних праць, серед яких монографія, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, тези конференцій, методичні рекомендації, авторські програми. Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Формування полікультурного середовища», «Формування полікультурних компетентностей учнів ЗНЗ», «Національний компонент навчального плану ЗНЗ», «Історія розвитку освіти національних меншин Херсонщини», «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів», «Формування навичок роботи з тестовими матеріалами», «Система зовнішнього незалежного оцінювання та запровадження її в Україні», «Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності». Має нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Херсонської обласної державної адміністрації, Українського центру оцінювання якості освіти, Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту обдарованої дитини АПН України, Благодійної організації «Інвестиційний фонд «Інтершкола» та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

petrovДоцент кафедри
Петров Валерій Федорович
кандидат педагогічних наук, доцент педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, Заслужений працівник освіти України. У 1972 році закінчив Херсонський педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, згодом Вищу партійну школу при ЦК КПРС. Здійснює розробку наукових тем у сфері управління навчальними закладами за напрямами: «Лідерство в освіті», «Менеджмент в освіті», керує експериментальними науково-дослідними майданчиками. Автор більше 30 наукових, науково-методичних праць, учасник всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій, круглих столів, педагогічних читань. Проводить активну громадську діяльність, бере участь у роботі органів місцевого самоврядування. Має галузеві відзнаки та нагороди за сумлінну працю.

Список публікацій
Тематика лекцій

ridkousСтарший викладач кафедри
Рідкоус Олеся Володимирівна
старший викладач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, тренер програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та Програми «Intel® Навчання для майбутнього», секретар кафедри. Народилася 24 квітня 1960 року в місті Чернівці. У 1981 році з відзнакою закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської зі спеціальності: методика початкового навчання й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. У цьому ж році почала працювати в загальноосвітній школі № 53 м. Херсона вчителем початкових класів. На протязі 1986-1989 років навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України. З 1989 року почала працювати в Обласному Інституті вдосконалення вчителів м. Херсона викладачем кафедри педагогіки і психології. Наукові інтереси Олесі Володимирівни досить широкі. Вона цікавиться питаннями: «Створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі», «Система роботи педагога з дітьми групи ризику», «Особливості роботи з агресивними дітьми», «Формування адекватної позитивної самооцінки вчителя та учнів», «Саморозвиток учителя як складова його професійного розвитку», «Мистецька педагогіка», «Розвиток творчого мислення», «Ґендерний розвиток особистості», «Механізми ефективного спілкування». У своїй роботі використовує інтерактивні та нетрадиційні методи навчання дорослих для підвищення ефективності післядипломної освіти педагогів. Автор більш ніж 80 статей, методичних рекомендацій та посібників, активним учасником Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних науково-методичних та науково-практичних конференцій, педагогічних читань. На кафедрі працює вже 26 років.За багаторічну плідну роботу нагороджена почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Грамотою Міністерства освіти та науки України та іншими нагородами.

Список публікацій
Тематика лекцій

makarenkoСтарший викладач кафедри
Макаренко-Нітовкіна Тетяна Володимирівна
старший викладач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності. Є автором низки наукових статей, методичних посібників, учасником конференцій, семінарів, круглих столів. Творчо співпрацює з Університетом менеджменту освіти, науковими та навчальними закладами області й держави. Педагогічна діяльність, наукові праці Т.В. Макаренко-Нітовкіної є суттєвим внеском у розвиток теорії і практики різностатевого навчання і виховання. Її здобутки відзначено нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «А.С. Макаренко», Почесними грамотами, подяками тощо.

Список публікацій
Тематика лекцій

Данилова О.І.Доцент кафедри
Данилова Олена Іванівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, здобула кваліфікацію «Магістр трудового навчання». Є автором низки наукових статей, методичних рекомендацій, учасником конференцій, семінарів, круглих столів. Працює над дослідженням розвитку професійно-технічної освіти на Півдні України в історичній ретроспективі. Коло наукових інтересів стосується проблем впровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес, організації управлінської діяльності в навчальних закладах. За сумлінну працю та внесок у справу навчання і виховання нагороджена грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.
Список публікацій
Тематика лекцій