Шановні колеги! Запрошуємо взяти участьу роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зростаюча конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації суспільства», яка відбудеться 21 жовтня 2021 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Всеукраїнська громадська організація
«Консорціум закладів післядипломної освіти»
Національний університет біоресурсів і природокористування
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Миколаївський національний аграрний університет
Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участьу роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зростаюча конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації суспільства», яка відбудеться 21 жовтня 2021 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Мета конференції – об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів України та досвіду інших країн щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку системи неперервної освіти.

До участі запрошуємо науковців, викладачів закладів вищої освіти, методистів обласних інститутів післядипломної освіти, працівників районних (міських) методичних центрів, об’єднаних територіальних громад, керівників освітніх закладів, учителів, працівників психологічної служби, працівників закладів позашкільної освіти, інших зацікавлених осіб.

Тематичні напрями конференції:

 1. Цифрова трансформація: досвід, проблеми, пошук.
 2. Історія освіти: ретроспективний погляд на інновації в освітній діяльності та управлінні.
 3. Діджиталізація педагогіки партнерства в умовах НУШ.
 4. Педагогічна інженерія професійного вдосконалення сучасного конкурентоспроможного фахівця.
 5. Особливості психолого-педагогічної роботи з цифровим поколінням.
 6. EdTech-проєкти: платформи онлайн-навчання та Web-додатки.

Робоча мова: українська.

Форми участі в конференції: проведення пленарного засідання, робота секцій за тематичними напрямами, тренінги від науковців і педагогів-практиків, майстер-класи, панельна дискусія, методичні студії, знайомство з досвідом роботи освітніх закладів організаторів конференції.

Учасники конференції отримають сертифікати про участь, які можуть бути зараховані як підвищення кваліфікації (6 год).

Умови участі в конференції: обговорення проблемних питань за тематичними напрямами проводяться в онлайн-форматі. Статт іабо матеріали для постерного обговорення, відеовиступи оформлюють згідно з вимогами додатку. Для участі в конференції до 03 жовтня 2021 року необхідно заповнити реєстраційну форму https://forms.gle/AFb6qgc3jMJnK2hg6) та прикріпити матеріал (статтю, постер, відеовиступ).

Календар конференції

Реєстрація учасників відбуватиметься 21 жовтня 2021 року з 8.00 до 10.00 за адресою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034. Тел.: (0552) 37-02-00; т/факс: (0552) 37-05-92.

Пленарне засідання конференції – 21.10.2021 р. з 10.00 до 13.00.

Проведення секцій (майстер-класів, методичних студій тощо) 21.10.2021 р. з 14.00 до 16.00.

Регламент роботи конференції:

 • доповідь на пленарному засіданні – до 20 хвилин;
 • доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин;
 • виступи під час обговорення – до 5 хвилин.

Адреса оргкомітету: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін, вул. Покришева, 41, м. Херсон, 73034.

Контакти:
Юзбашева Галина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Е-mail: galina.yuzbasheva@gmail.com

Тел. 050-49-41-993.

Осипова Наталія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Е-mail: nataliesunny@gmail.com

ДОДАТОК

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Обсяг – до 6-8 сторінок; формат MS Word з розширенням *.doc або *.docx; шрифт TimesNewRoman (кегль– 14, інтервал – 1,5; поля – по 2 см; абзацний відступ – 1,25 см).

Назва статті – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; далі через рядок – текст. Вирівнювання тексту – по ширині; уникати автоматичних переносів; виділення в тексті – тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення неприпустимі; список покликань друкують після основного тексту 12 шрифтом за правилами бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 (не більше 7-8 джерел). Зразок покликання на джерело – [8, c.18].

Стаття має відображати розв’язання наукової проблеми, бути ретельно відредагована й вивірена,не містити текстових запозичень (плагіату).

Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць має відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані таблиці значного обсягу, скановані (сфотографовані) або незгруповані рисунки.

Просимо авторів також звернути увагу на таке:

 • відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а автоматично через меню Microsoft Word;
 • відстань між словами – не більше 1 пропуску;
 • рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яку розміщують після рисунка посередині рядка; пояснення до рисунка (за їх наявності) розміщують перед назвою рисунка;
 • бібліографічний опис оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015.

Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Рукописи, у яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, не повертаються автору на доопрацювання.

Текст статті має бути ретельно перевіреним і відредагованим. У статті не повинно бути порушень вимог авторського права. Відповідальність за зміст статті несе автор.

У разі перевищення лімітованого обсягу збірника редакційна колегія збірника залишає за собою право розміщувати статті в офіційному електронному виданні.

Статті, які матимуть незначні порушення встановлених вимог щодо оформлення, будуть підлягати редакторському коректуванню, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції або порушуватимуть авторські та суміжні права, не будуть обговорені під час конференції.

Прикріплені файли: стаття, постер та відео (окремими файлами, ім’я файлу має містити прізвище автора і пояснення: Іванов_стаття, Іванов_постер).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ

Самойленко О.М.
доктор педагогічних наук, доцент кафедри
теорії й методики викладання навчальних дисциплін
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

У статті розкрито реформування освіти в Україні, підвищення її якості та доступності до європейського освітнього простору зі збереженням національних досягнень і традицій, яке визначає пошук нових форм і методів організації освітнього процесу, застосування прогресивних технологій навчання. Описано методику автоматизованого оцінювання.

Ключові слова: контроль та оцінювання, вебресурс, технологія, якість освіти, управління освітнім процесом.

       [Текст]

Література

 1. Бацуровська І. В. (2015). Методологічні підходи до розвитку професійної компетентності магістрів в умовах відкритих дистанційних курсів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізикоматематичної і технологічної освіти. (№7), 7-13.
 2. Ортинський, В. Л. (2009). Методологічне підґрунтя педагогіки вищої школи. Педагогіка вищої школи: навн. посіб. Київ: Центр учбової літератури. Отримано 14.06.2020   з  https://pidruchniki.com/10561127/pedagogika/metodologichne_pidgruntya_pedag ogiki_vischoyi_shkoli

 

Категорія: Анонси
Оберіть мову